Публічне акціонерне товариство «Ребус Україна»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  23.01.2012р. відомості про зміну 10%


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

 

1. Загальні відомості :

Публічне акціонерне товариство «Ребус Україна»; організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 33770879; місцезнаходження емітента 49100, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Мандриківська, буд.276, офіс 6, міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 3739793; електронна поштова адреса емітента: rebus_ukraine@academy.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: rebus_ukraine.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення :

Публічне акціонерне товариство «Ребус Україна» (далі – Товариство) повідомляє, що 20.01.2012р. від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» (ліцензія АВ № 581322 від 19.09.2006 р ), було отримано зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів Товариства. Пакет власника акцій Товариства Приватного акціонерного товариства «Менеджмент Технолоджіз» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.30) становив 84,6667% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій, розмір частки ПрАТ «Менеджмент Технолоджіз» складає 595 100 (п’ятсот дев’яносто п’ять тисяч сто) штук простих іменних акцій, що становить  99,1833% голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Товариства з обмеженою відповідальністю «Ценральний брокер» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.30) становив 15,3333% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених акцій, розмір пакета акцій ТОВ «Центральний Брокер» становить   3650 (три тисячі шістсот п’ятдесят) штук простих іменних акцій, що становить 0,6083% голосуючих акцій Товариства.

3. Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор товариства                                                                   Кононова К.Ю.

                                                                                                      23.01.2012

ProEmitent.INFO